नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

सूचनाको हक

सि.नं शीर्षक
1 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5 (3 ) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग संग सम्बन्धित 2080 चैत्र मसान्त सम्मको (तेस्रो त्रैमासिक) विवरण डाउनलोड
2 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5 (3 ) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग संग सम्बन्धित 2080, पौष मसान्त सम्मको (दोस्रो त्रैमासिक) विवरण डाउनलोड
3 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5 (3 ) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग संग सम्बन्धित 2080 ,असोज मसान्त सम्मको (प्रथम त्रैमासिक) विवरण डाउनलोड
4 सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 को दफा -5(3) र नियमावली 2065 को नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरिएको आ.व. 2079/80 को वार्षिक विवरण डाउनलोड
5 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5 (3 ) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग संग सम्बन्धित 2079 चैत्र मसान्त सम्मको (तेस्रो त्रैमासिक) विवरण डाउनलोड
6 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5 (3 ) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग संग सम्बन्धित 2079 ,पौष मसान्त सम्मको (दोश्रो त्रैमासिक) विवरण डाउनलोड
7 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5 (3 ) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग संग सम्बन्धित 2078 ,असोज मसान्त सम्मको (प्रथम त्रैमासिक) विवरण डाउनलोड
8 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 तथा नियमावली 2065 बमोजिम कारागार व्यवस्थापन विभागको सूचनाको वर्गीकरण डाउनलोड
9 सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 को दफा-5(3) र नियमावली 2065 को नियम 3 वमोजिम सार्वजनिक गरिएको 2078 माघ देखि चैत मसान्त सम्मको (त्रैमासिक) विवरण डाउनलोड
10 सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 को दफा-5(3) र नियमावली 2065 को नियम 3 वमोजिम सार्वजनिक गरिएको आ.ब. 2078/79 को वार्षिक विवरण डाउनलोड
11 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5 (3 ) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग संग सम्बन्धित 2079 ,असोज मसान्त सम्मको (प्रथम त्रैमासिक) विवरण डाउनलोड