नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

फारमहरू

सि.नं शीर्षक
छिट्टै आउंदै छ !