नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

नियम

सि.नं शीर्षक
1 कारागार नियमावली, २०२० (पन्ध्रौं संशोधन, २०७९) डाउनलोड
2 कारागर ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२० डाउनलोड
3 निजामति सेवा नियमावली २०५० डाउनलोड
4 प्रहरी नियमावली २०४९ डाउनलोड
5 कारागार नियमावली २०२० डाउनलोड