Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Kalikasthan,Kathmandu

Department of Prison Management

Basics of Prison Policy Management

नेपालको संविधान 2072, कारागार ऐन तथा नियमावली समेतका ऐन तथा नियमावलीहरु आदि निम्न विभिन्न कानूनी दस्तावेजहरु र व्यवस्थापनहरुबाट कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थापनहरुको आधार तयार भएको छ ।

1. नेपालको संविधान 2072

2. कारागार ऐन 2019

3. मुलुकी ऐन 2020

4. निजामती सेवा ऐन 2049

5. प्रहरी ऐन 2012

6. भ्रष्टचार निवारण ऐन 2058

7. स्थानीय प्रशासन ऐन 2028

8. कारागार नियमावली 2020

9. निजामती सेवा नियमावली 2072(बाह्रौं संसोधन)

10.सजाय माफी मुलतवी कम गर्ने सम्वन्धी कार्याविधि 2071

11. प्रशासकीय कार्य फछ्यौट नियमहरु 2026

12. अन्य ऐन नियमहरु

13. सर्वौच अदालतबाट सम्बन्धित विषयमा भएका आदेश र फैसलाहरु

14. नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयका नीति निर्देशन र निर्णयहरु

15. नेपाल सरकारको कारागार व्यवस्थापनसित सम्बन्धित विषयमा गरेका सन्धि सम्झौता सहमतिहरु

16. वन्दीहरुको वडापत्र 2060

17. कारागार व्यवस्थापन विभाग र मातहतका निकायहरुबाट विदमान ऐन कानून र कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही लिएका नीतिगत निर्णयहरु

18.कैदी पठाउने निकाय

Recent Activities

12 Dec
2021

विदेशी कैदी/वन्दीको संख्या

Read More
12 Dec
2021

जेलरहरुको विवरण

Read More
12 Dec
2021

नेपालका कारागारहरुको क्षमता

Read More
12 Dec
2021

कैदी/वन्दी मास्केवारी वैशाख 2072

Read More
12 Dec
2021

निरिक्षण फारम

Read More
12 Dec
2021

माफी मिनाहा परिपत्र 2072-2-1

Read More