Acts

S.N Title
1 स्थानिय प्रशासन ऐन 2028 Download
2 बालबालिका सम्वन्धी ऐन 2048 Download
3 निजामती सेवा ऐन 2049 Download
4 मुलुकी ऐन 2020 अंग्रेजीमा Download
5 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,2048 Download
6 कारागार ऐन 2019 Download
7 जेष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन 2063 Download
8 Prison ACt, 2079 Download