Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Kalikasthan,Kathmandu

Department of Prison Management

PMIS

PMIS खोल्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः 

कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

Prison Management Information System (PMIS)

 

सूचना प्रणाली सञ्चालनसम्वन्धी सामान्य निर्देशन (हेल्प/Help)

(आन्तरिक प्रयोगकर्ताका लागि मात्र)

(क)   PMIS खोल्न

कारागार व्यवस्थापन विभागको वेवसाइटमा रहेको "कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली" वटन थिच्ने र त्यसपछि आउने लगइन स्क्रिनमा आँफुलाइ प्रदान गरिएको यूजरन्याम र पासवर्ड इन्टर गर्ने । सूचना प्रणाली खुल्दछ । उक्त प्रणालीको सुरू स्क्रिनमा नेपालको नक्सा र केही चार्टमा महत्वपूर्ण सूचना तुरून्तै देख्न सकिन्छ । जस्तैः सो नक्सामा रहेका जिल्लामा माउस लैजाँदा त्यस जिल्लामा रहेका कारागार र त्यस कारागारमा रहेका कैदीको संख्या देखाउँदछ ।

(ख)   कारागारका कर्मचारीको विवरण थप्न वा परिवर्तन गर्न
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको "आधारभूत विवरण " मेनुमा "कारागार कार्यालयहरू" मा क्लिक गरी संवन्धित कारागारको दायाँपट्टी भएको "कर्मचारी थप" वटनमा क्लिक गर्ने ।

(ग)     नयाँ कैदी/थुनुवा थप्न
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको "कैदी व्यवस्थापन" मेनुमा रहेको "कैदी थप गर्ने " मा क्लिक गर्ने

(घ)    कैदी खोजी गर्न
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको "कैदी व्यवस्थापन" मेनुमा रहेको "कैदी खोजी" मा क्लिक गर्ने । त्यसपछि आउने स्क्रिनमा कैदीको नाम, मुद्दा, नागरिकता, कैद भुक्तान अवधि आदिका आधारमा कैदी खोजी गर्न सकिन्छ ।


(ङ)   आन्तरिक प्रशासनमा नयाँ नियुक्ति गर्न, विवरण हेर्न, सच्याउन र हटाउन

(अ)   नयाँ नियुक्ति गर्नः

माथि (घ) मा उल्लेखित कार्यविधी अनुरूप नयाँ नियुक्ति गर्न पर्ने कैदी खोज्ने ।  सो विवरणको अन्तिम कोलममा रहेको "अन्य" मेनुमा "आन्तरिक नियुक्ति" मा क्लिक गरी त्यसपछि आउने फारममा विवरण भरी नियुक्त गर्ने ।

(आ)  नियुक्तिको विवरण हेर्न, सच्याउन र हटाउनः 

व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको "आन्तरिक प्रशासन" मेनुमा क्लिक गर्ने र नियुक्तिसम्वन्धी विवरण हेर्ने । कुनै रेकर्ड सच्याउन सो रेकर्डको अन्त्यमा रहेको "सच्याउने" वटनमा क्लिक गर्ने र आवश्यक विवरण सच्याउने । कुनै रेकर्ड हटाउन सो रेकर्डको अन्त्यमा रहेको डिलिट वटन क्लिक गर्ने ।

(च)    कैदी सरूवा (स्थानान्तरण) गर्न
माथि (घ) मा उल्लेखित कार्यविधी अनुरूप सरूवा गर्न पर्ने कैदी खोज्ने । संवन्धित कैदी विवरणको अन्तिम कोलममा रहेको "अन्य" मेनुमा "कैदी सरूवा" मा क्लिक गरी त्यसपछि आउने फारममा विवरण भरी सरूवा गर्ने ।

नोटः सरूवा गर्ने कारागारले सरूवा भएको कारागारमा कैदी वुझाएको भरपाइ प्राप्त भएपछि मात्र सरूवासम्वन्धी विवरण PMIS मा इन्ट्रि गर्नुपर्दछ । सरूवा गर्ने कारागारले सो विवरण भरेपछि सरूवा भएको कारागारको रेकर्डमा उक्त कैदीको विवरण स्वतः थप हुन्छ । तसर्थ, सरूवा भै आएको कैदी लिने कारागारले सो कैदीको विवरण PMIS मा पुनः भर्नु, थप्नु पर्दैन ।

(छ)    माफी मिनाहाको विवरण अध्यावधिक गर्न
सरूवा गर्न पर्ने कैदी खोज्ने [माथि कार्यविधी (घ) मा उल्लेखित कार्यविधी अनुरूप] । त्यसपछि संवन्धित कैदी विवरणको अन्तिम कोलममा रहेको "अन्य" मेनुमा "माफी" मा क्लिक गरी त्यसपछि आउने फारममा विवरण भर्ने र Submit गर्ने ।


(ज)   कैद मुक्त गर्न
कैद मुक्त गर्न पर्ने कैदी खोज्ने [माथि कार्यविधी (घ) मा उल्लेखित कार्यविधी अनुरूप] । त्यसपछि संवन्धित कैदी विवरणको अन्तिम कोलममा रहेको "अन्य" मेनुमा "कैद मुक्त" मा क्लिक गरी त्यसपछि आउने फारममा विवरण भरी कैद मुक्त गर्ने । के कारणले कैद मुक्त भएको हो (मृत्यू, कैद अवधि समाप्ति आदि), सो व्यहोरा "कारण" महलमा उल्लेख गर्ने ।

PMIS खोल्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः 

कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

Prison Management Information System (PMIS)

 

सूचना प्रणाली सञ्चालनसम्वन्धी सामान्य निर्देशन (हेल्प/Help)

(आन्तरिक प्रयोगकर्ताका लागि मात्र)

(क)   PMIS खोल्न

कारागार व्यवस्थापन विभागको वेवसाइटमा रहेको "कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली" वटन थिच्ने र त्यसपछि आउने लगइन स्क्रिनमा आँफुलाइ प्रदान गरिएको यूजरन्याम र पासवर्ड इन्टर गर्ने । सूचना प्रणाली खुल्दछ । उक्त प्रणालीको सुरू स्क्रिनमा नेपालको नक्सा र केही चार्टमा महत्वपूर्ण सूचना तुरून्तै देख्न सकिन्छ । जस्तैः सो नक्सामा रहेका जिल्लामा माउस लैजाँदा त्यस जिल्लामा रहेका कारागार र त्यस कारागारमा रहेका कैदीको संख्या देखाउँदछ ।

(ख)   कारागारका कर्मचारीको विवरण थप्न वा परिवर्तन गर्न
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको "आधारभूत विवरण " मेनुमा "कारागार कार्यालयहरू" मा क्लिक गरी संवन्धित कारागारको दायाँपट्टी भएको "कर्मचारी थप" वटनमा क्लिक गर्ने ।

(ग)     नयाँ कैदी/थुनुवा थप्न
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको "कैदी व्यवस्थापन" मेनुमा रहेको "कैदी थप गर्ने " मा क्लिक गर्ने

(घ)    कैदी खोजी गर्न
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको "कैदी व्यवस्थापन" मेनुमा रहेको "कैदी खोजी" मा क्लिक गर्ने । त्यसपछि आउने स्क्रिनमा कैदीको नाम, मुद्दा, नागरिकता, कैद भुक्तान अवधि आदिका आधारमा कैदी खोजी गर्न सकिन्छ ।


(ङ)   आन्तरिक प्रशासनमा नयाँ नियुक्ति गर्न, विवरण हेर्न, सच्याउन र हटाउन

(अ)   नयाँ नियुक्ति गर्नः

माथि (घ) मा उल्लेखित कार्यविधी अनुरूप नयाँ नियुक्ति गर्न पर्ने कैदी खोज्ने ।  सो विवरणको अन्तिम कोलममा रहेको "अन्य" मेनुमा "आन्तरिक नियुक्ति" मा क्लिक गरी त्यसपछि आउने फारममा विवरण भरी नियुक्त गर्ने ।

(आ)  नियुक्तिको विवरण हेर्न, सच्याउन र हटाउनः 

व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको "आन्तरिक प्रशासन" मेनुमा क्लिक गर्ने र नियुक्तिसम्वन्धी विवरण हेर्ने । कुनै रेकर्ड सच्याउन सो रेकर्डको अन्त्यमा रहेको "सच्याउने" वटनमा क्लिक गर्ने र आवश्यक विवरण सच्याउने । कुनै रेकर्ड हटाउन सो रेकर्डको अन्त्यमा रहेको डिलिट वटन क्लिक गर्ने ।

(च)    कैदी सरूवा (स्थानान्तरण) गर्न
माथि (घ) मा उल्लेखित कार्यविधी अनुरूप सरूवा गर्न पर्ने कैदी खोज्ने । संवन्धित कैदी विवरणको अन्तिम कोलममा रहेको "अन्य" मेनुमा "कैदी सरूवा" मा क्लिक गरी त्यसपछि आउने फारममा विवरण भरी सरूवा गर्ने ।

नोटः सरूवा गर्ने कारागारले सरूवा भएको कारागारमा कैदी वुझाएको भरपाइ प्राप्त भएपछि मात्र सरूवासम्वन्धी विवरण PMIS मा इन्ट्रि गर्नुपर्दछ । सरूवा गर्ने कारागारले सो विवरण भरेपछि सरूवा भएको कारागारको रेकर्डमा उक्त कैदीको विवरण स्वतः थप हुन्छ । तसर्थ, सरूवा भै आएको कैदी लिने कारागारले सो कैदीको विवरण PMIS मा पुनः भर्नु, थप्नु पर्दैन ।

(छ)    माफी मिनाहाको विवरण अध्यावधिक गर्न
सरूवा गर्न पर्ने कैदी खोज्ने [माथि कार्यविधी (घ) मा उल्लेखित कार्यविधी अनुरूप] । त्यसपछि संवन्धित कैदी विवरणको अन्तिम कोलममा रहेको "अन्य" मेनुमा "माफी" मा क्लिक गरी त्यसपछि आउने फारममा विवरण भर्ने र Submit गर्ने ।


(ज)   कैद मुक्त गर्न
कैद मुक्त गर्न पर्ने कैदी खोज्ने [माथि कार्यविधी (घ) मा उल्लेखित कार्यविधी अनुरूप] । त्यसपछि संवन्धित कैदी विवरणको अन्तिम कोलममा रहेको "अन्य" मेनुमा "कैद मुक्त" मा क्लिक गरी त्यसपछि आउने फारममा विवरण भरी कैद मुक्त गर्ने । के कारणले कैद मुक्त भएको हो (मृत्यू, कैद अवधि समाप्ति आदि), सो व्यहोरा "कारण" महलमा उल्लेख गर्ने ।

Recent Activities

12 Dec
2021

विदेशी कैदी/वन्दीको संख्या

Read More
12 Dec
2021

जेलरहरुको विवरण

Read More
12 Dec
2021

नेपालका कारागारहरुको क्षमता

Read More
12 Dec
2021

कैदी/वन्दी मास्केवारी वैशाख 2072

Read More
12 Dec
2021

निरिक्षण फारम

Read More
12 Dec
2021

माफी मिनाहा परिपत्र 2072-2-1

Read More