Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Kalikasthan,Kathmandu

Department of Prison Management

Law Branch

विभागमा कानुन शाखामा  कार्यरत  कर्मचारीबाट निम्न कार्यहरुको सम्पादन हुन्छ

  • कानुनी राय परामर्स दिने
  • रिटको जवाफ तयार गर्ने
  • तोकिएका अन्य कार्य गर्ने

Recent Activities

12 Dec
2021

विदेशी कैदी/वन्दीको संख्या

Read More
12 Dec
2021

जेलरहरुको विवरण

Read More
12 Dec
2021

नेपालका कारागारहरुको क्षमता

Read More
12 Dec
2021

कैदी/वन्दी मास्केवारी वैशाख 2072

Read More
12 Dec
2021

निरिक्षण फारम

Read More
12 Dec
2021

माफी मिनाहा परिपत्र 2072-2-1

Read More