Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Kalikasthan,Kathmandu

Department of Prison Management

Prisoner Administration Branch

             बन्दी प्रशासन शाखावाट निम्न कार्यहरु हुन्छनः

  • कैदी स्थानान्तरण सम्वन्धित कार्य गर्ने
  • माफि मिनाहा सम्वन्धित कार्य गर्ने
  • कैदीवन्दीहरु संग सम्वन्धित कार्यहरु गर्ने
  • शत प्रतिशत कैद भुक्तानका फाइलहरु हेर्ने र अध्यावधिक वनाई राख्ने र सम्वन्धित अधिकारीबाट निर्णय गराउने

Recent Activities

12 Dec
2021

विदेशी कैदी/वन्दीको संख्या

Read More
12 Dec
2021

जेलरहरुको विवरण

Read More
12 Dec
2021

नेपालका कारागारहरुको क्षमता

Read More
12 Dec
2021

कैदी/वन्दी मास्केवारी वैशाख 2072

Read More
12 Dec
2021

निरिक्षण फारम

Read More
12 Dec
2021

माफी मिनाहा परिपत्र 2072-2-1

Read More