Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Kalikasthan,Kathmandu

Department of Prison Management

Acts

S.N Title
1 Prison ACt, 2079 Download
2 जेष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन 2063 Download
3 कारागार ऐन 2019 Download
4 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,2048 Download
5 मुलुकी ऐन 2020 अंग्रेजीमा Download
6 निजामती सेवा ऐन 2049 Download
7 बालबालिका सम्वन्धी ऐन 2048 Download
8 स्थानिय प्रशासन ऐन 2028 Download