नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३ ) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग संग सम्बन्धित २०७८ ,असोज मसान्त सम्मको (प्रथम त्रैमासिक) विवरण