नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

निजामती दिवसको अवसरमा कारागार व्पवस्थापन विभाग र कारागार कार्यालयहरुबाट पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरु