नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

विभागका पदाधिकारी, शाखा एवं फांटहरु र तिनका कार्यहरु

कारागार व्यवस्थापन विभागको प्रमुखलाई महानिर्देशक भनिन्छ । महानिर्देशक अन्तर्गत निर्देशक रहन्छन् । विभागमा कार्यरत प्रशासन शाखा, वन्दीप्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा,कानुन शाखा,भण्डार शाखा र ICT फाटं रहेका छन् । विभागका उल्लेखित पदाधिकारी एवं शाखाहरुको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेकोछ ।

           १.१. महानिर्देशक

विभागीय प्रमुखको रुपमा महानिर्देशक विभागको प्रमुख पदाधिकारी हो । महानिर्देशकले गर्ने प्रमुख कार्यहरु निम्न बमोजिम छन्

 •  प्रशासकीय अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनी अनुरुप विभागीय प्रमुखले गर्ने कार्यहरु गर्ने
 •  प्राप्त अख्तियारी अनुसार विभागको आर्थिक कारोवारको संचालन गर्ने गराउने र आवश्यकता अनुसार अख्तियारी दिने
 •  विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई शाखा वा फाँटमा खटाउने र खटाउन लगाउने
 •  विभाग र विभाग अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको ऐन नियम अनुसार सुपरीवेक्षण एवं पुनरावलोकन गर्ने
 •  विभाग अन्तर्गतका शाखा एवं पदाधिकारीहरु र मातहतका कारागार कार्यालयहरुको निरिक्षण गर्ने
 •  विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको काम कारवाहीका सम्बन्धमा विभागमा परेका उजुरीहरुको छानविन गर्ने गराउने र ऐन कानून बमोजिम कारवाही गर्ने गराउने
 •  कारागार व्यवस्थापन विभगको तर्फबाट अरु निकायहरुसित गरिने सम्झौताहरु गर्ने
 •  विभागको तर्फबाट नीतिगत सुधार एवं बजेट निकासा र विभागभन्दा माथिल्लो स्तरबाट हुने निर्णयहरुको निम्ति मन्त्रालयमा अनुरोध गरि पठाउने ।
 • बन्दी प्रशासन(स्थानान्तरण,शतप्रतिशत मिनाहा र माफी मिनाहा)सम्वन्धी निर्णय गर्ने ।

          १.२. निर्देशक

निर्देशकले महानिर्देशक अन्तर्गत रही सम्पादन गर्ने कार्यहरु निम्न प्रकारका छन्ः

 • विभागका विभिन्न शाखाहरुको कामको सुपरिवेक्षण गर्ने र समन्वय गर्ने
 •  विभिन्न कारागार कार्यालयवाट कैदीवन्दीको स्थानान्तरणका लागी लेखि आएमा उपयुक्तताका आधारमा कैदिवन्दीको स्थानान्तरणको निर्णय गर्ने ।

 • सम्वन्धित कारागार कार्यालय मार्फत प्राप्त शत् प्रतिशत कैद भुक्तान सम्वन्धमा सिफारिश भइ आएकोमा सो सम्वन्धमा निर्णय पेश गर्ने ।

 • कारागारका विविध समस्या र कैदी।वन्दीहरुको मागहरुको अध्ययन गरी यथासम्भव आवश्यक समाधान गर्ने ।

 • कारागार सुधार सम्वन्धमा विभिन्न समयमा गठित सरकार (म.प) वाट गर्नु पर्ने सिफारिस र सुझावका आधारमा सूचीकृत गरी पेश गर्ने । साथै आगामि दिनमा  वन्ने सुझाव समितिका प्रतिवेदनहरुलाई पनि सुरक्षित गर्ने ।

 • सम्वन्धित कारागार कार्यालयवाट प्राप्त शतप्रतिशत,माफी मिनाहा सम्वन्धी सिफारिसको आधारमा छानवीन गरी पेश गर्ने

 • कैदीवन्दी र आश्रितहरुको अभिलेक अद्धयावधिक गर्न लगाई सम्वन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।

 • जिल्ला सुरक्षा समितिले कारागारहरुको निरीक्षण गरी पठाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी गर्नुपर्ने सुधार र वजेट विनियोजन सम्वन्धमा महानिर्देशक समक्ष राय पेश गर्ने ।

 • विभागको कार्य क्षेत्र सित सम्वन्धित विषय सम्वन्धी नीति नियम निर्देशन तथा अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुको अभिलेख अध्यावधिक वनाई राख्ने वा राख्न  लगाउने र आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्ने गराउने वा सोका लागि पेश गर्ने ।

 • यस विभागमा कार्यरत रा.प.तृ र सो भन्दा तलको कर्मचारीहरुको विदा स्वीकृत गर्ने ।

 • Prison Management Information System (PMIS) नामक सफ्टवेयर तयार भएकोले वढी कैदी क्षमता भएका कारागारहरुमा प्राथमिकताका आधारमा तथ्याङ्क प्रविष्टि (Data Entry) को कामलाई तदारुकताकासाथ अघि वढाउने ।

 • विभिन्न कारागार कार्यालयमा संचालन हुने तालिम सम्वन्धी कार्यक्रम छनोट गरी निर्णयको लागि पेश गर्ने ।

 • विभागीय कामकाज गर्दा महानिर्देशकको रेखदेखमा रही निर्देशानुसार गर्ने ।

 • ICT सम्वन्धी कार्य गर्ने ।

         १.३. कर्मचारी प्रशासन शाखा

यस शाखाबाट निम्न कार्यहरु हुन्छन्

 •  विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत फाइल तयार गरी राख्ने
 •  जनसम्पर्क, जिन्सी, दर्ता चलानी, र कम्प्यूटर एवं टाइप सम्वन्धी फाँटहरुबाट आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने गराउने
 •  योजना एवं ऐन सम्वन्धी काम गर्ने गराउने
 •  नेपालका विभिन्न जिल्ला एवं स्थानमा रहेका कारागार कार्यालयहरुको कर्मचारीको दरवन्दी समेतको अभिलेख राख्ने
 •  शाखा अन्तर्गतका कर्मचारी र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्वन्धी अभिलेख राख्ने र मूल्यांकन गर्ने गराउने तथा कानून बमोजिम सम्वन्धित निकायमा पठाउने
 •  विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाहीका विषयमा परेका उजुरी एवं गुनासा सम्बन्धी काम गर्ने गराउने र अभिलेख राख्ने
 •  विभागको पालो पहराको व्यवस्था मिलाउने, सरसफाई सम्वन्धी कार्यको निरिक्षण गर्ने र सो सम्वन्धी काम गर्ने गराउने
 •  कर्मचारीको शाखा तथा फाँट र जिम्मेवारी तोक्नका निम्ति कारवाही उठाउने

              १.४ बन्दी प्रशासन शाखा

             बन्दी प्रशासन शाखावाट निम्न कार्यहरु हुन्छनः

 • कैदी स्थानान्तरण सम्वन्धित कार्य गर्ने
 • माफि मिनाहा सम्वन्धित कार्य गर्ने
 • कैदीवन्दीहरु संग सम्वन्धित कार्यहरु गर्ने
 • शत प्रतिशत कैद भुक्तानका फाइलहरु हेर्ने र अध्यावधिक वनाई राख्ने र सम्वन्धित अधिकारीबाट निर्णय गराउने

        १.५ भन्डार शाखा

विभागको भन्डार शाखावाट  निम्न कार्यहरु हुन्छन् ।

 •  आवश्यकता अनुसार विभागको निम्न आवश्यक जिन्सी सामानहरु खरीद आदेश महानिर्देशक वा निर्देशकबाट स्वीकृत गराई खरीद गर्ने , दाखीला रिपोर्ट प्रमाणित गराई आम्दानी वाँध्ने र माग फाराम महानिर्देशक वा निर्देशकबाट स्वीकृत गराई नियम अनुसार खर्च लेख्ने
 •  खर्च भएर जाने र नजाने सामानको जिन्सी खाता गरी अध्यावधिक वनाई राख्ने र सम्वन्धित अधिकारीबाट प्रमाणित गराउने
 •  मर्मत गर्नु पर्ने सामानहरु नियमानुसार महानिर्देशक वा निर्देशकबाट मर्मत आदेश स्वीकृत गराई मर्मत गराउने
 •  लिलाम एवं मिनाहा गर्नु पर्ने सामानको लिलाम र मिनाहा गर्नको निम्ती कारवाही उठाउने
 •  शाखासित सम्वन्धित कागजातहरुको अभिलेख राख्ने
 •  शाखासित सम्वन्धित कामका पत्राचार गर्नुपर्दा आवश्यकता अनुसार सम्वन्धित अधिकृत समक्ष पेश गर्ने
 •  विभाग र विभाग अन्तर्गत कार्यालयको अचल सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने

         १.६आर्थिक प्रशासन शाखा

    आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीवाट निम्न कार्यहरु सम्पादन हुन्छ

 • बजेट संग सम्वन्धित कार्यहरु गर्ने गराउने
 •  नीतिगत सुधार बजेट निकासा र मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट गराउनु पर्ने निर्णयका विषयमा अनुरोध गरी पठाउन महानिर्देशक समक्ष पेश गर्ने
 •  स्वीकृत वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रही समान्यत १ महिनामा वार्षिक बजेटको अनुपातमा समानुपातिक रुपले बढी खर्च हुन नपाउनेगरी कार्यालयको निम्ति आवश्यक सामानको खरीद आदेश र माग फाराम पेश गर्ने
 • विभागको कार्यको आवधिक प्रतिवेदन सम्वन्धित निकायमा पठाउने ।
 •  विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको विकाश कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन निर्माण एवं संकलन गर्ने र सम्वन्धित निकायमा पठाउने ।
 •  विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयका योजना र कार्यक्रमहरु सम्वन्धी अभिलेख राख्ने
 • बेरुजु फस्यौट सम्वन्धी कार्य गर्ने

        १.८ कानुन शाखा

विभागमा कानुन शाखामा  कार्यरत  कर्मचारीबाट निम्न कार्यहरुको सम्पादन हुन्छ

 • कानुनी राय परामर्स दिने
 • रिटको जवाफ तयार गर्ने
 • तोकिएका अन्य कार्य गर्ने

        १.७. ICT फाट

विभागमा  ICT फाटमा  कार्यरत  कर्मचारीबाट निम्न कार्यहरुको सम्पादन हुन्छ

 •  PMIS(Prison Management Information System) "कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली" सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने र कारागार कार्यालयहरु मा PMIS सम्वन्धी अाएका समस्याहरुको हल गर्ने
 • Website मा Content Upload,Delete,Correction आदि कार्यहरु आवश्यकता अनुसार गर्ने र सम्वन्धित पदाधिकारीलाई जानकारी दिने
 •  विभागमा PMIS  सम्वन्धी काम नभएको अवस्था भएमा महानिर्देशक वा सम्वन्धित अधिकृतले खटाएको शाखा वा फाँटको काम गर्ने
 •  फाँटसित सम्वन्धित कागजातको अभिलेख राख्ने, कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर आदि आफनो प्रयोगमा रहेका उपकरण एवं सामानको सुरक्षा गर्ने र तीनको अवस्थाको विषयमा सम्वन्धित पदाधिकारीलाई जानकारी दिने