नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

कारागारका नीतिगत व्यवस्थापनका आधारहरु

नेपालको संविधान २०७२, कारागार ऐन तथा नियमावली समेतका ऐन तथा नियमावलीहरु आदि निम्न विभिन्न कानूनी दस्तावेजहरु र व्यवस्थापनहरुबाट कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थापनहरुको आधार तयार भएको छ ।

१. नेपालको संविधान २०७२

२. कारागार ऐन २०१९

३. मुलुकी ऐन २०२०

४. निजामती सेवा ऐन २०४९

५. प्रहरी ऐन २०१२

६. भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५८

७. स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८

८. कारागार नियमावली २०२०

९. निजामती सेवा नियमावली २०७२(बाह्रौं संसोधन)

१०.सजाय माफी मुलतवी कम गर्ने सम्वन्धी कार्याविधि २०७१

११. प्रशासकीय कार्य फछ्यौट नियमहरु २०२६

१२. अन्य ऐन नियमहरु

१३. सर्वौच अदालतबाट सम्बन्धित विषयमा भएका आदेश र फैसलाहरु

१४. नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयका नीति निर्देशन र निर्णयहरु

१५. नेपाल सरकारको कारागार व्यवस्थापनसित सम्बन्धित विषयमा गरेका सन्धि सम्झौता सहमतिहरु

१६. वन्दीहरुको वडापत्र २०६०

१७. कारागार व्यवस्थापन विभाग र मातहतका निकायहरुबाट विदमान ऐन कानून र कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही लिएका नीतिगत निर्णयहरु

१८.कैदी पठाउने निकाय