नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

विभागका महानिर्देशकहरु

पद

नाम

देखि

सम्म

का.मु महानिर्देशक

श्री खगेन्द्रप्रसाद पौडेल

२०५०।४।१

०५१।११।१

महानिर्देशक

श्री केशवराज भण्डारी

२०५१।११।२

०५१ चैत्र

महानिर्देशक

श्री नारायणप्रसाद ओझा

२०५२।१।१

०५२।५।२२

महानिर्देशक

श्री कुमार प्रसाद पौडेल

२०५२।६।२३

०५२।१०।१२

महानिर्देशक

श्री राममणी रिसाल

२०५२।१०।१८

०५३।१२।२८

का.मु.महानिर्देशक

श्री पदम राज रेग्मी

२०५३।१२।२८

०५४।९।२३

महानिर्देशक

श्री कृष्णप्रसाद शर्मा

२०५४।९।२४

०५४।१०।२१

महानिर्देशक

श्री लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई

२०५४।१०।२२

०५५।३।१९

महानिर्देशक

श्री स्थानेश्वर देवकोटा

२०५५।३।२४

०५५।५।४

महानिर्देशक

श्री कृष्णप्रसाद शर्मा

२०५५।५।५

०५६।१०।९

महानिर्देशक

श्री सुवर्ण लाल श्रेष्ठ 

२०५६।१०।१५

०५७।३।१२

महानिर्देशक

श्री केशव राज  घिमिरे

२०५७।११।१

०५८।८।१९

महानिर्देशक

श्री उमेश प्रसाद मैनाली

२०५८।८।२५

०५९।३।१०

महानिर्देशक

श्री विष्णु राज कुसुम

२०५९।५।२४

०५९।७।५

महानिर्देशक

श्री गोपाल मान श्रेष्ठ

२०५९।९।१०

०६०।१।२

महानिर्देशक

श्री युवराज पाण्डे

२०६०।१।४

०६२।१।२६

महानिर्देशक

श्री वामन प्रसाद न्यौपाने

२०६२।१।२८

०६२ चैत्र

महानिर्देशक

श्री दिपक कुमार जोशी

२०६३।२।३

०६३ चैत्र

का.मु महानिर्देशक

श्री मोहन कृष्ण सापकोटा

२०६४।१।१

०६४।२।३

महानिर्देशक

श्री स्थानेश्वर देवकोटा

२०६४।२।२१

०६५।४।१२

महानिर्देशक

श्री अनिल कुमार पाण्डे

२०६५।४।२०

०६५।७।४

महानिर्देशक

श्री भोलाप्रसाद सिवाकोटी

२०६५।७।१०

०६५।९।२०

महानिर्देशक

श्री केशर वहादुर वानिया

२०६५।९।२३

०६५।१२।२०

महानिर्देशक

श्री याम कुमारी खतिवडा

२०६५।१२।२६

०६६।१०।११

महानिर्देशक

श्री दुर्गाप्रसाद भण्डारी

२०६६।१०।१४

०६९।६।५

महानिर्देशक

श्री शम्भु कोइराला

२०६९।६।१०

२०७१।८।२३

महानिर्देशक

श्री शषिशेखर श्रेष्ठ २०७१्।८। २०७१।१२।१०

महानिर्देशक

श्री हिमनाथ दवाडी २०७१।१२।११ २०७३।०६।०६

महानिर्देशक

तोयम राया २०७३।०८।१३ २०७३।०८।२१

महानिर्देशक

कृष्णचन्द्र घिमिरे २०७३।०९।११ २०७४।१०।०५
महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली २०७५।०१।२४ २०७६।०५।१८
का.मु. महानिर्देशक बासुदेव घिमिरे २०७६।०५।२० २०७६।१०।०३
महानिर्देशक गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ २०७६।१०।०६ २०७६।११।२३
महानिर्देशक प्रदीपराज कणेल २०७६।१२।०९ २०७७।०३।२७
महानिर्देशक द्रोण पोखरेल २०७७।०३।२९ २०७८।०२।०३
नि. महानिर्देशक वेदनिधि अधिकारी २०७८।०२।०४ २०७८।०३।१३
महानिर्देशक फणिन्द्र मणि पोखरेल २०७८।०३।१४ २०७८।०४।११
महानिर्देशक जनकराज दाहाल २०७८।०४।११ हालसम्म