नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

सम्पर्क

विभागीय प्रमुखको कार्यालयको सम्पर्क
फोन नं. : ९७७–१–४४३९७२०
फ्याक्स नं. : ९७७–१–४४४४५५३
इमेल : dopmnepal@gmail.com
 
 
.
कार्यालयको सम्पर्क ठेगाना
कारागार व्यवस्थापन विभाग
कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. : ९७७–१–४४४४५५२
फ्याक्स नं. : ९७७–१–४४४४५५३
इमेल : dopmnepal@gmail.com