नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

सम्पर्क

विभागीय प्रमुखको कार्यालयको सम्पर्क
फोन नं. : ०१-४४३९७२०
फ्याक्स नं. : ०१-४४४४५५३
इमेल : dg@dopm.gov.np
 
 
.
कार्यालयको सम्पर्क ठेगाना
कारागार व्यवस्थापन विभाग
कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. : ०१–४४४४५५२
फ्याक्स नं. : ०१–४४४४५५३
इमेल : mail@dopm.gov.np