नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

कारागारमा कैदीहरु पठाउने निकायहरु

    कारागारमा निम्नानुसार निकायहरुले थुनुवा वा कैदी पठाउँछन्–
१. अदालत
२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
३. जिल्ला प्रशासन कार्यालय
४. वन कार्यालय,
५. भन्सार  विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय,
६. यी वाहेक अन्य प्रचलित कानून वमोजिम थुनी कारवाही गर्न पाउने निकायहरु,
७. कारागार व्यवस्थापन विभागको आदेशवाट कारागार स्थानान्तरण गरिआएका थुनुवा– कैदीहरु ।