नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

बन्दाबन्दी (Lockdown) को अवधिमा स्थानान्तरण गरिएका कंदीवन्दीको विवरण ।