नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग